Tư vấn chiến lược truyền thông
  • Nghiên cứu thị trường & hành vi người tiêu dùng
  • Xây dựng ý tưởng truyền thông, sáng tạo nội dung
  • Lập kế hoạch truyền thông, ngân sách truyền thông
  • Dự báo KPIs, hiệu quả
  • Cung cấp công cụ giám sát, đo lường

 Tư vấn chiến lược truyền thông